Leveringsvoorwaarden MVT Nascholing

1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MVT Nascholing en deelnemers betreffende deelname aan, het gebruik van: studiedagen, workshops en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord.
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van afnemer binden MVT Nascholing niet, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

2. Inschrijving en totstandkoming van een overeenkomst
De inschrijving komt tot stand door het invullen van het “Inschrijfformulier” op de website van MVT Nascholing en een aanvaarding van de inschrijving middels “Bevestiging inschrijving” door MVT Nascholing.
De inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overschrijding van het aantal deelnemers zullen degenen die niet meer aan de workshop deel kunnen nemen, hierover zo spoedig mogelijk ingelicht worden.
Uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer een uitnodigingsbrief met eventueel cursusmateriaal.

3. Prijzen
Alle door MVT Nascholing in rekening gebrachte cursusprijzen zijn inclusief BTW.
Daarin is het inschrijfgeld inbegrepen: 50 Euro (incl. BTW).
In de prijs zijn inbegrepen: cursusmateriaal, lunch (bij een dagprogramma), verfrissingen en eventueel een eenvoudig avondmaal bij een avondprogramma.

4. Betaling
De betaling voor een cursus dient drie weken voor aanvang cursus te zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.
De betaling dient te gebeuren via een overboeking naar de rekening van MVT Nascholing.
Bij niet tijdige betaling is de deelnemer ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is deelnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten ad 15% verschuldigd. Tevens wordt de deelnemer uitgesloten van deelname van betreffende studiedag, training of workshop.

5. Annulering door MVT Nascholing
MVT Nascholing kan wegens onvoldoende deelnemers een cursus of workshop annuleren tot uiterlijk drie weken voor aanvang.
Binnen drie weken voor aanvang cursus of workshop kan MVT Nascholing nog een studiedag of workshop annuleren wegens ziekte van de trainer of niet beschikbaar zijn van de locatie. In dit geval wordt de deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
Bij het niet doorgaan van een training of workshop wegens hierboven genoemde omstandigheden wordt de overeenkomst ontbonden en de deelnemer ontvangt het betaalde cursusgeld terug. MVT Nascholing zal zich inspannen dezelfde cursus aan te bieden en zal de betrokkenen daarvan op hoogte brengen zo dat ze zich alsnog voor de cursus kunnen inschrijven.

6. Annulering door deelnemer
De deelnemer heeft het recht om de deelname te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden via een mail bericht aan info@mvt-nascholing.nl met als onderwerp ‘Annulering deelname cursus (titel cursus) d.d. …. ‘ met opgave van reden annulering.

Bij annulering door de deelnemer tot 8 weken voorafgaand aan de cursusdatum wordt de cursusprijs onder inhouding van het inschrijfgeld aan de deelnemer geretourneerd.
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training of workshop is de deelnemer verplicht 50% van de cursusprijs te betalen .
Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de training of workshop is de deelnemer verplicht 100% van de cursusprijs te voldoen.
Ook bij verhindering wegens medische gronden of andere onvoorziene gevallen blijft onderstaande regeling onverkort van kracht. In deze gevallen kan wel een plaatsvervanger worden gestuurd. De plaatsvervanger volgt de training onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer.

7. Beëindiging overeenkomst – koop op afstand
Gedurende 14 kalenderdagen heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit dient schriftelijk (per brief of per E-mail) gedaan te worden. U kunt ook gebruik maken van ‘Formulier voor ontbinding /herroeping’. Klik hier om dit formulier te downloaden.
Geen recht op ontbinding van een koop bestaat als de cursus is aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

8. Cursusprogramma
MVT Nascholing behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen plaats, tijd en locatie te wijzigen.
In dit geval wordt de deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
MVT Nascholing behoudt het recht wegens zwaarwegende redenen de geplande trainer/docent te vervangen en wijzigingen in het programma aan te brengen.

9. Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal is in de prijs inbegrepen. Het materiaal wordt voor de aanvang van de cursus aan de deelnemers toegestuurd (per post of digitaal), dan wel aan het begin van de cursus uitgereikt en mag worden behouden.
Het cursusmateriaal wordt verstrekt na het betalen van de cursusprijs .

10. Auteursrecht en maken van opnames
Al het materiaal dat tijdens een cursus wordt verstrekt c.q. gehanteerd is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MVT Nascholing in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) training is niet toegestaan. Uitzondering hierop is opnameapparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de cursus of workshop.

11. Certificering
MVT Nascholing zal na beëindiging van een workshop of studiedag aan de deelnemer een certificaat (= bewijs van deelname) overhandigen.

12. Last minute aanbiedingen
Via Last minute aanbiedingen worden studiedagen of andere vormen van opleidingsactiviteiten met een speciale korting aangeboden. Deze korting geldt uitsluitend voor de workshops die op de site van MVT Nascholing als ‘Last minute aanbieding’ vermeld staan. Voor deze aanbiedingen gelden de volgende voorwaarden:
– Na inschrijving is annulering niet meer mogelijk;
– Last minute korting betreft slechts een beperkt aantal plaatsen;
– Last minute korting is niet van toepassing op reeds gemaakte inschrijving.

13. Aansprakelijkheid
MVT Nascholing zal de gegeven workshop of studiedag naar beste inzicht en vermogen (laten) uitvoeren.
Indien de deelnemer door een aan MVT Nascholing toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is MVT Nascholing met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden aansprakelijk voor de schade als bedoeld in artikel 6:96 BW, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van MVT Nascholing is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opleiding, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
MVT Nascholing, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de deelnemer mocht lijden door of tijdens de training of workshop, behoudens opzet of grove schuld van MVT Nascholing.

14. Persoonsregistratie
Door het aangaan van een overeenkomst met MVT Nascholing wordt aan MVT Nascholing toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de inschrijving verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal MVT Nascholing uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. MVT Nascholing zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

15. Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over onze diensten dan kunt u uiterlijk 4 weken na de activiteit een klacht indienen. We verzoeken u een duidelijke omschrijving van uw klacht te geven en deze per post te zenden naar: MVT Nascholing, t.a.v. klachtencommissie, M. Yourcenarstraat 9, 1102 AJ Amsterdam, of per E-mail naar: info@mvt-nascholing.nl.
Binnen 14 dagen ontvangt u een schriftelijke reactie. Indien het onderzoeken van uw klacht langer gaat duren dan 14 dagen, dan wordt u daarover tijdig in kennis gesteld met opgave van de termijn waarin de klacht wordt behandeld.
Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht dan kunt u binnen 4 weken na ontvangst van het antwoord van MVT Nascholing in beroep gaan. In dit geval zal een onafhankelijke derde die niet werkzaam is bij MVT nascholing als beoordelaar optreden. Mocht dit niet tot een bevredigende resultaat leiden, kunnen partijen het geschil aan de bevoegde rechter voorleggen.
Niet tijdig indienen van de klacht of niet tijdig aantekenen van beroep zal leiden tot niet ontvankelijkheid van de klacht.

16. Evaluatie
Elke workshop of studiedag wordt afgesloten met het invullen van een evaluatieformulier. Elke deelnemer kan (anoniem) aangeven hoe hij de betreffende workshop of cursus en de interactie met andere deelnemers beoordeelt. Beoordelingen en suggesties kenbaar gemaakt tijdens de schriftelijke evaluaties en in (informele) besprekingen worden door MVT nascholing uitgebreid gewogen en de conclusies worden aangewend ter verbetering van de betreffende cursus.

17. Slotbepalingen
Op alle overeenkomsten tussen MVT Nascholing en haar cursisten is het Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, 5 december 2014